Politik – Luleå

Många som bor i Luleå upplever att vi bor i en bra kommun och under de senaste femton åren har kommunen förvandlats från en tydlig industristad till en kommun som breddats med fler restauranger, hotell, utbildningar, IT företag, SM guld i basket och hockey, och PRIDE festivaler.

Men det finns stora utmaningar för Luleå. Befolkningstillväxten ”lyfter inte” och sedan drygt tio år tillbaka har befolkningstillväxten i procent varit högre i riket än i Luleå, och detta trots att kommunen gjort stora investeringar i arenor, kulturhus, skolor och infrastruktur. Det byggs fortfarande för lite och vi har ett fortsatt problem att unga och de som vill flytta till Luleå har svårt att få bostäder. Luleås äldre känner sig inte trygga och de är inte nöjd med äldreomsorgen och hemtjänsten. Ska vi fortsätta att vara en skolkommun krävs en tydlig strategi för hur vi ska kunna rekrytera framtida duktiga lärare. Luleå kommun ska bjuda in och främja företagande, genom gott näringslivsklimat växer vi ytterligare.

Hoten mot de liberala värdena i Luleå, Sverige och världen växer. Främlingsfientliga partier och konservativa krafter är på frammarsch. Ungdomar lockas av olika extremistiska rörelser. Grunden för det liberala samhällets välstånd – marknadsekonomi, frihandel och valfrihet – ifrågasätts av vänsterkrafter.

Det är viktigt att vi inte bygger murar och sluter oss. Luleå, Norrbotten och Sverige är beroende av frihandel, fri rörlighet och globalisering. Sveriges ekonomi är förhållandevis liten, men handeln spelar en avgörande roll för Luleås och Sveriges välstånd och utveckling. Globaliseringen har påverkat Luleå positivt – datacentersetableringar, viktiga exportföretag finns i Luleå, vi har ett universitet som innebär att världen kommer till Luleå. Turism och handel blir en allt viktigare del i vårt och utbyte. Människor knyts ihop och avstånden krymper.

Rörlighet för människor, kapital och varor gör att våra beprövade system och uppfattningar behöver prövas på nytt. Den globala jakten på talang blir allt tuffare och kraven på Sverige för att attrahera de allra mest eftertraktade på arbetsmarknaden ökar. En utmaning som också gäller Luleå kommun, där kommunen kan sticka ut genom att vara en attraktiv arbetsgivare. I den globala tid vi lever i skapar möjligheter för Luleå men också utmaningar hur vi bygger ett starkt och tryggt Luleå inför framtiden.

Äldre

Antalet äldre medborgare och äldre-äldre blir allt fler, allt aktivare och detta innebär stora utmaningar för Luleå kommun. Idag ställer de äldre helt andra och högre krav än tidigare och det är något som vi i Liberalerna tycker är positivt. Liberalerna vill öka de äldres självbestämmande och makt över sin vardag, det är en central uppgift för vår äldrepolitik. En del i att förverkliga detta mål i vardagen är att de äldre ska få mer valfrihet och mångfald, det ska öppnas upp för fler än Luleå kommun att i Luleå driva äldreboenden, hemtjänst, matleverantörer osv.

Luleå kommun har sedan många år valt en väg där valfrihet inte ska få finnas, man har lagt en stor stoppskylt för företagen som vill etablera omsorgsföretag inom äldreomsorgen, tyvärr har inte denna väg varit särskilt framgångsrik. Enligt SKL:s jämförelser hamnar Luleå dåligt till när man utvärderar hemtjänsten och omsorgen. Likt andra planekonomier ökar köerna och med den otryggheten.

Luleå kommun står verkligen inför en utmaning att vända detta skepp. Liberalerna vill erbjuda en omvårdnad som innebär valfrihet och mångfald och utgår ifrån individens krav och inte kollektivets. Kvalitén i omsorgen är det viktigaste och vanvård får inte förekomma i vår kommun. Luleås äldre ska känna sig trygga.

Skolan

Luleå har en bra skola, våra barn och ungdomar får goda förberedelse för framtiden. Barn och ungdomar har rätt till en trygg uppväxt för att stå rustade för framtiden. Centralt är en trygg skola där kunskapen sätts i centrum och förmedlas i en lugn och harmonisk miljö.

Skolan i Luleå kommun har många utmaningar. Skolan kommer under de närmsta åren få en ordentlig tillväxtökning, vilket kan leda till växtverk. Vi har en nationell lärarbrist som vi lokalt måste arbeta för att lösa. För framtiden måste vi i samråd med alla intressenter arbeta fram bra och nya lösningar på kommunens utmaningar såsom, resursanvändning, lärarbristen, skolsegregation

Tillväxt, boende företagande

Under en lång tid har det byggts för lite bostäder, vi har haft en ojämn byggtakt, där vi haft vissa toppar, men bottnarna har varit fler och därför saknas det idag bostäder. Vi anser att det är bra att nya aktörer väljer att etablera sig i Luleå, men det är viktigt att ingen ska ha en gräddfil. Detta ska ske genom öppenhet och inte att vissa företag med kontakter ska ha förtur.

Den som tror att bostadsköer och alla de kösystem som finns i kommunen ska lösa våra problem lär bli besvikna. Vi ser idag hur komplicerat det är när vi nu ger förtur till vissa grupper och inte till andra, samtidigt som en del får betala en avgift men hamnar längre bort i kön. Vi vill avskaffa den kommunala bostadsförmedlingen och låta de olika bostadsföretagen sköta sina olika kösystem.

Alla vill dock inte bo i lägenheter utan det finns många som vill bo i villor. Det är viktigt att vi även ser till så att vi möjliggör för fler tomter så att människor får välja hur de vill bo.

Lulebo är kommunens bostadsföretag och är en viktig aktör på bostadsmarknaden. I första hand ska Lulebo bygga bostäder så att alla människor har råd att bo där.

Vi vill att Luleå kommun ska ha ett mål där det byggs minst 700 nya bostäder varje år under planperioden, vi får aldrig tappa fokuset kring bostadsfrågan.

Företagande och ett starkt näringsliv är en annan viktig del för Luleå som en motor i Norrbotten och vår region. Goda villkor för företag och företagare skapar tillväxt och fler jobb. Växande företag innebär att det skapas välfärd. Vi vill skapa bästa möjliga förutsättningarna för vårt näringsliv. Snabb ärendehantering, flexibilitet, dialog, mark för etableringar och företagsvänliga attityder är viktiga.

Det ska finnas fler alternativ i välfärdssektorn det är viktigt för att öka konkurrensen och öka kvalitén i exempelvis skola och äldreomsorg. Vi vill också möjliggöra att kommunala skolor och äldreomsorg får göra egna upphandlingar av städning, matlagning etc.

När kommunen gör affärer ska det ske genom öppenhet och möjlighet för flera företag att vara med och buda. Offentlig upphandling ska ske på ett sätt som ger skattebetalarna låga kostnader, hög kvalité, säkerställa likabehandling och stimulerar konkurrens där lokala aktörer kan vara med.

Trygghet i Luleå

Tryggheten har enligt polisens mätningar aldrig varit så hög i Luleå (senast 2016). Men det räcker inte. Kriminalitet ska bekämpas och aldrig accepteras

Vi vill ha ett tryggt Luleå där brotten bekämpas, där varje medborgare känner sig trygg. Frihet handlar om att kunna promenera ute om kvällarna, vänta på bussen utan rädsla eller gå hem från krogen utan ångest att något ska hända.

Liberalerna har märkt av det senaste årets utveckling av oro och otrygghet i kommunen.
Luleå kommun tillsammans med Polis har gjort insatser för att stävja den ökande otryggheten, men tyvärr så har polisen idag det besvärligt, polisen räcker helt enkelt inte till för att skydda medborgarnas upplevda otryggheter

Liberalerna vill därför att Luleå kommun anställer kommunala trygghetsvakter. Det har flera kommuner, bland annat Landskrona, redan gjort som en tillfällig åtgärd och resultatet har varit gott.
Trygghetsvakter är ordningsvakter som på kommunens uppdrag arbetar för att skapa lugn och trygghet på de platser där människor rör sig. Trygghetsvakternas uppgift är att vara synliga i de stadsdelar och på de tider då otryggheten är som störst.

Trygghetsvakter ersätter på inget sätt poliser, men erfarenheterna visar att deras närvaro har en betydande förebyggande effekt.

Samtidigt krävs fler insatser för att höja trygghetskänslan på platser som många i dag upplever som otrygga, inte minsta i gångtunnlar och passager.

 Frihet måste försvaras!