Utveckling istället för avveckling- Öppna närakut i Centrala Luleå

Det är med förfäran och bestörtning vi nås av beskedet att ytterligare nedskärningar planeras inom primärvården och Stadsvikens jourcentral utan svar på vilka konsekvenser det innebär. Att dra ned på tillgängligheten och minska möjligheten för våra Luleåbor att söka vård på kvällstid kommer att öka köerna på Sunderbyns redan överfulla akutmottagning.

När Sunderby sjukhus byggdes var det inte alls planerat så stora vårdflöden från länet. Vi hade mer verksamhet ute på våra länsdelssjukhus och en någon bättre fungerande primärvård. Det vi ser nu är en undanträngningseffekt där Luleborna håller på att tappa sitt närsjukhus och en viktig del av sin närsjukvård på grund av ökade volymen patienter som behöver länssjukvård.

Närsjukvården i Luleå ska baseras och utgå från primärvården och våra hälsocentraler. Idag blir akutmottagningen på Sunderbyn ett dåligt substitut för många patienter som borde fått hjälp av sin hälsocentral. Från den politiska ledningen vill man gärna glömma bort att de flesta patienter som är listade på en hälsocentral som drivs av regionen saknar allmänläkare. Några drivs helt utan fast anställda läkare. Läkartider på såväl dagtid som kvällstid är en bristvara. Att då stänga jourverksamheten är helt fel väg att gå.

Luleåborna har rätt till en god tillgänglighet och kvalité i första linjens sjukvård. Personalen som arbetar på akuten har rätt till en dräglig arbetssituation. Vi ska inte behöva sitta timme in och timme ut på akuten bara för att det är end stället som släpper in oss. Vi behöver kraftsamla kring en ny dygnetruntöppen akutmottagning i Luleå.

I våra glesbygdskommuner har vi länge arbetet med både observations(vård) platser, avtal med kommunerna och avtal med räddningstjänsten kring vård på framförallt olycksplatser i väntan på ambulans. Regionen och dess ledning ska inte få smita undan sitt ansvar. Det är primärvården som brister. I en tid då vi har svårt att klara en likvärdig vård behöver vi kraftsamla i tätorter som Luleå. Tillgängligheten på kvällstid ska öka. Med en närakutlösning med observations/mellanvårdsplatser i centrala Luleå så får vi en närsjukvård som är anpassad för både yngre och äldre. Detta skulle bli en väsentlig kvalitets- och tillgänglighetsförbättring och en nödvändig avlastning för akutmottagningen på Sunderby sjukhus. Det behövs utveckling istället för avveckling.

Thomas Olofsson (L)
Gruppledare Luleå

Jens Sundström (L)                                                    
Oppositionslandstingsråd  

Kommenterar fullmäktigemötet – December

Direkt efter årets sista fullmäktige sammanfattade jag mötet. Jag ger min syn kring varför det blev en återremiss kring den nya förvaltningsorganisationen, varför vi vill ha en VD som är heltidssysselsatt att sköta Luleå kommunföretag. Vi sa nej till det gemesamma kostproduktionsköket mellan Piteå och Luleå, Liberalerna tycker att man borde göra en upphandling istället – det hade gynnat näringslivet i Luleå!

Översyn av kommunens organisation

Detta är mitt manus och några lösa tankar jag hade intför fullmäktigemötet – och frågan som rör kommunens organisation.

Detta är ett stort ärende som berör, förvaltningar, anställda, och politiken.

Jag kommer inledningsvis att prata om demokratin och öppenhet.

På kort tid har jag runt om i landet stött på dessa grön-svart-vita fanor via manifestationer som nazisterna haft.

Den ekonomiska makten håller på att förflytta sig från demokratiska stater till en enpartistat i Kina. Vi ser också hur fler av våra medborgare kan tycka att det är ju ganska bra om det är ett parti som styr den ”goda diktatorn” är en käck idé.

Var femte svensk mellan 18 och 29 kan tänka sig att sälja sin röst. Var fjärde inte tycker att det är så viktigt att få leva i en demokrati och nästan var tredje tycker det vore bra om Sverige styrdes av en diktator. Resultatet från Göteborgs universitet visar på en helt ny trend.
Demokratin och vårt synsätt som har tjänat Sverige väl håller på att förminskas.

Vad kommer först hönan eller ägget, det är så med våra förtorendevalda och medlemstappen i partierna. Vi ser hur allt färre har engagerat sig i partipolitiken och att även uppdrag som bärs av en person minskar. Avståndet mellan de folkvalda och politiken har ökat enormt, vi har minskat antalet kommuner, nämnder osv.

Jag har varit stolt och tyckt att den modell som Luleå kommun har haft varit god. Den har stått för öppenhet och transparens mot framförallt de mindre partierna.

Men jag tycker att detta förslag och hela utredningen andas en likritning, att de demokratiska inslagen saknats och att det mest har handlat om att effektivisera. Förslaget handlar inte om att utveckla demokratin och få fler delaktiga därför vårt viktigaste uppdrag är att stå upp och utveckla demokratin.

Att frångå en princip där ett parti som av egen kraft (utan karteller) tar ett mandat inte garanteras en ersättarplats tycker jag är fel och olyckligt.

Nu är det inte bara maten som ska lagas i Piteå utan man har till stor del kopierat deras modell av styrning, eftersom jag även har en inblick i den tycker jag det är olyckligt, dessutom ska en Piteson styra upp bolagen. Vi frångår en modell där många gillat Lulemodellen till att mer gå mot en modell där den store gynnas!

Med denna trend där konsulter ska minska antalet förtroendevalda, och jobba för att vi ska likna ett företag är en farlig väg för den demokratiska utvecklingen. Den kommer dessutom göra att allt färre vill engagera sig politiskt!

  • 338 Översyn av nämndsstruktur

Kommunfullmäktige beslutar att genomföra förändringar från och med 2019-01-01 enligt kommundirektörens och kommunledningsförvaltningens Förslag;

  1. a)  fritidsnämnden och kulturnämnden läggs samman till en kultur- och fritidsnämnd

b)  miljö̈- och byggnadsnämnden blir en renodlad myndighetsnämnd

c)  räddnings- och beredskapsutskottet avvecklas

d)  räddningstjänsten kvarstår som förvaltning i avvaktan på de utredningar som pågar inom området

e)  barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, socialnämndensstadsbyggnadsnämnden ska bestå̊ av 15 ledamöter och 15 ersättare

f)  miljö̈- och byggnadsnämnden ska bestå̊ av 11 ledamöter och 11 ersättare

g)  revisionen ska bestå̊ av representanter för de partier som tagit mandat i kommunstyrelsen (ordinarie och ersättare). Idag skulle det motsvaras av 7 stycken förtroendevalda revisorer.

h)  en evenemangsstrategi upprättas och kommundirektören får i uppdrag att samordna arbetet med evenemang.

i)  förslaget om att miljö̈- och byggnadsförvaltningen införlivas i stadsbyggnads- förvaltningen avslås.

j)  den del av parkverksamheten som arbetar med evenemang flyttar frånstadsbyggnadsförvaltningen till den nya kultur- och fritidsförvaltningen

k)  Kommundirektören får i uppdrag att ta fram förslag på reglementen för berörda nämnder.

 

2• i första hand återremiss, andra hand avslag.

 Utan personalsäkerhet finns ingen patientsäkerhet.

Arbetsgivare inom vård- och omsorg har ett stort ansvar för att leva upp till god personalpolitik, bra arbetsmiljö och inte minst god patientsäkerhet.

Utan personalsäkerhet finns ingen patientsäkerhet.

Avgörande för en patientsäkerhet är att man i grunden har en god rättvisekultur där medarbetare vill, vågar och kan påttala fel och brister inom verksamheten.

Helt avgörande för en god vård – och omsorg är att  patientsäkerhetsarbetet är närvarande och levande i det dagliga arbetet, ett ständigt förbättringsarbete.

I en rättvisekultur  ser vi inte avvikelsehanteringen som ett sätt att ”örfila upp varandra” utan istället är en avvikelse är en möjlighet till att förbättra och uveckla verksamheten, med andra ett mycket viktigt verktyg.

Personalen har en skyldighet att skriva avvikelser och där har chefer inom verksamheten ett ansvar att informera. Personalen skall inte känna rädsla för att skriva en avvikelse eller avstå från att skriva en för att de inte vågar.

Rättvisekultur och arbetsmiljö går hand i hand. Där bomber briserar och arbetsdagen känns allt längre och tyngre kan inte  erbjuda en god vård och omsorg för personalen har alldeles nog med sig och sitt.

I en kultur där rättvisa inte existerar skapas otrygghet, rädsla och felsökare.

Personalen blir så fokuserad på att inte göra fel att rädslan och den ökade stressen riskerar göra att det blir så.

Osunda arbetsplatser är inte bara en risk för psykisk ohälsa och ökade sjukskrivningar utan även en patientsäkerhetsrisk där personalen kan ses som en länk i vård och omsorgskedjan. Stärker vi den länken så stärker vi hela vårdkedjan.

Thomas Olofsson (L)
Anne Kotavopio Jatko (L)
Jens Sundström (L)
Erik Lundström (L)
Ylva Mjärdell (L)

Hedra Nils Edéns minne!

Artikeln publicerades i NSD den 23 oktober

För 100 år sedan, 1917, blev Nils Edén Sveriges statsminister. Nils Edén föddes i Piteå och under en tid studerade han på Läroverket i Luleå. Edén är en av Sveriges viktigaste statsministrar, han var högst central i hur den svenska demokratiseringen utvecklades.

Nils Edén var statsminister och Liberalernas partiledare. Han såg han till att trotsa kungen och möjliggöra för att socialdemokrater också kunde räknas som demokrater bland dåtidens höger och få en plats i svensk politik.

Tillsammans med Socialdemokraternas stöd drev Liberalerna och Nils Edén igenom rekordmånga liberala reformer såsom allmän rösträtt (för både män och kvinnor), parlamentarism och en lång rad välfärdsreformer, åtta timmars arbetsdag, en ny fattigvårdslag där varje kommun bland annat blev skyldig att hålla ett ålderdomshem, utvidgad arbetsolycksfallsförsäkring, skolreform, giftermålsbalk som gjorde att även gifta kvinnor blev myndiga, samt att Sverige gick med i Nationernas förbund. Han satte grunden för den fortsatta utvecklingen av Sverige och skapade grunden för vår moderna demokrati.

Nils Edén bör enligt oss få mer uppmärksamhet än en gata i Piteå uppkallad efter sig i Norrbotten. Vi kommer föreslå Luleå kommunfullmäktige att Nils Edén på något sätt bör uppmärksammas i Luleå, det kan vara att en skola uppkallas efter honom eller att kommunen på annat sätt uppmärksammar hans gärningar. Edén studerade nämligen vid Läroverket i Luleå innan han flyttade till Uppsala för fortsatt karriär.

Att hedra den moderna demokratins statsminister och beslutet om införande av allmän och lika rösträtt för kvinnor och män år 1918 (som fick genomslag i 1921 års val) är en viktig signal i tider som denna där populister sprider sig från både höger och vänster.

Thomas Olofsson (L)
Gruppledare L Luleå, fd. Pitebo

Thomas Söderström (L)
Ledamot kommunfullmäktige Luleå, fd Pitebo